In Hồng Hà

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LÀ GÌ? KHI NÀO PHẢI GỬI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN?

Tại Điều 9, Thông tư 64/2013 hướng dẫn:

Thông báo phát hành hóa đơn là văn bản của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý, kèm theo hóa đơn mẫu, trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, được cấp tại cơ quan thuế).

mau-thong-bao-phat-hanh-hoa-don
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn
 

 Khi nào phải gửi thông báo phát hành hóa đơn?

Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Thong ke